รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2793 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Bond - Thailand: 1953 Royal Thai Government B100 brown No. 16404 w/o coupon, B500 brown No. 14588 with 3 coupons, and B1,000 green No. 12283 with 8 coupons, issued by Ministry of Finance, 2nd loan, capital B500,000,000, maturity 10 years with 6% interest, printed by Japan. Size 27x38 cm. All punched holes and triple folds. Fine. F.(3)
พันธบัตร - ประเทศไทย: “พันธบัตรรัฐบาลไทย ปี 2496” ราคา 100 บาท สีน้ำตาล หมายเลข 16404 ไม่มีคูปอง, ราคา 500 บาท สีน้ำตาล หมายเลข 14588 พร้อมคูปอง 3 ใบ, แลราคา 1,000 บาท สีเขียว หมายเลข 12283 พร้อมคูปอง 8 ใบ ออกโดยกระทรวงการคลัง เงินกู้ครั้งที่ 2 เงินกู้ 500,000,000 บาท ระยะเวลา 10 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 6% พิมพ์ที่ญี่ปุ่น ขนาด 27x38 ซม. ทุกฉบับถูกเจาะรูและมีรอยพับ 3 รอย สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 69  Download Blank POST-BID
Cigar Band - Cigar band with “Garuda”, multi colours. F.(1)
ปลอกซิการ์ - ปลอกซิการ์ “ครุฑ” พิมพ์หลากสี F.(1)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 3600

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Diploma - Lot of 4 Ministry of Education's diplomas included 2 each issued on 4 March B.E. 2456; 1 each issued on 25 April B.E. 2458; and 1 each issued in March B.E. 2461. Size 33x41 cm.-35x46 cm. Some minor fault. F.(4)
ประกาศนียบัตร - กลุ่มประกาศนียบัตร 4 ฉบับออกโดยกระทรวงธรรมการ/กระทรวงศีกษาธิการ ประกอบด้วย 2 ฉบับ ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2456; 1 ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2458; และ 1 หนึ่งฉบับลงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2461 ขนาด 33x41 ซม.-35x46 ซม. มีตำหนิบ้าง F.(4)

Auction Result for LOT NO:3:   unsold

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 416  Download Blank POST-BID
Glass film - Glass film depicting HRH Prince Bhanubandhu Yudala in childhood with hanging necklace Chor Por Ror Medal. Size 8x10.5 cm. Very fine condition and rare. (1)
ฟิล์มกระจก - ฟิลม์กระจกพระรฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุตลทรงพระเยาว์ ทรงห้อยเหรียญ จปร ขนาด 8x10.5 ซม. สภาพดีมากและหายาก (1)

Auction Result for LOT NO:4:   unsold

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Identification Certificate - Identification Certificate dated 26 January 1949 issued to Danish lady by Immigration Division in Bangkok on paper size 18.5X24.5 cm. bearing GARUDA on top. Six folds. Fine. F.(1)
ใบสำคัญแสดงรูปพรรณ - ใบสำคัญแสดงรูปพรรณลงวันที่ 26 มกราคม 2492 ออกให้สุภาพสตรีชาวเดนมาร์ก ออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ ขนาดกระดาษ 18.5X24.5 ซม. มีครุฑอยู่ด้านบน พับหกทบ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:5:   unsold

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Journal - Lot of 7 copies of Journal of the Siam Society (JSS) included Volume 103 - 108 published during 2015-2020. Softbound cover with illustrations. Text in English. Various interested articles. Very good condition. Good for reference. F.(7)
วารสาร - กลุ่มวารสาร 7 เล่มจัดพิมพ์โดยสยามสมาคม (JSS) ประกอบด้วย เล่มที่ 103 - 108 พิมพ์ในช่วงปี 2015-2020 ปกอ่อนพร้อมภาพประกอบ เป็นภาษาอังกฤษ มีบทความที่น่าสนใจมากมาย สภาพดี เหมาะสำหรับเป็นอ้างอิง F.(7)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Lot of bi-lingual registration lables either mono-colour or bi-colour totally nearly 100 pieces. Also included various Post & Telegraph labels and 6 values of Public Welfare Issue and 1 value of entertainment duty stamp. Mixed condition. (1 lot)
กลุ่มป้ายลงทะเบียนสองภาษา สีเดียว หรือสองสี เกือบ 100 ชิ้น ยังมีป้ายผนึกของกรมไปรษณีย์และโทรเลข อากร ส.ป.ส. 6 ดวงและอากรมหรสพ 1 ดวง สภาพปะปนกัน (1 lot)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Magazine – “Le Pelerin” magazine Issue August 19, 1917, front cover illustrates the colour portrait of King Rama VI. Bottom some minor fault but still in good condition. Colour portrait is rare. F.(1)
นิตยสาร – นิตยสาร “Le Pelerin” ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2460 ปกหน้าภาพสีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านล่างชำรุดเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดี ภาพสีหายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Magazine - Lot of 3 BANGKOK WORLD magazines dated December 1, 1963; December 5, 1965; and December 4, 1966; respectively. All with front cover illustrate the portrait of H.M. King Bhumibol. Good condition. (3)
วารสาร - กลุ่มวารสาร BANGKOK WORLD จำนวน 3 ฉบับ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 1963; 5 ธันวาคม 1965; และ 4 ธันวาคม 1966; ตามลำดับ ทุกฉบับปกหน้าภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สภาพดี (3)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 97  Download Blank POST-BID
Magazine - Time Magazine Issue Volume 87 No. 21 dated May 27, 1966 front cover illustrates the portrait of King Bhumibol and Queen Sirikit the related article from pages 28-34. Very good condition. Very interesting. (1)
วารสาร - Time Magazine ปีที่ 87 ฉบับที่ 21 วันที่ 27 พฤษภาคม 1966 ปกหน้าภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระราชินีนาถ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หน้า 28-34 สภาพดีมาก น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 194  Download Blank POST-BID
Magazine - Time Magazine Issue Volume LV No. 14 dated April 3, 1950 front cover illustrates the portrait of King Bhumibol and the related article from pages 16-20. Very good condition. Very interesting. (1)
วารสาร - Time Magazine Volume ปีที่ 55 ฉบับที่ 14 ฉบับ April 3, 1950 ปกหน้าภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดชและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หน้า 16-20 สภาพดีมาก น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:11:   unsold

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Mixed lot of 2 Bangkok Tramways tickets number 17659 and 23542 respectively. The former overprinted “1” in red. the latter overprinted “6” in red and “3Atts” in black. Also 1 embossed seal of Hor Ratsadakorn Phiphat . (3)
ล็อตรวม ตั๋วรถราง Bangkok Tramways จำนวน 2 ใบ หมายเลข 17659 และ 23542 ตามลำดับ ใบแรกพิมพ์ทับ “1” ด้วยหมึกสีแดง ใบหลังพิมพ์ทับแก้ “6” ด้วยหมึกสีแดง และคำว่า “3Atts” ด้วยหมึกสีดำ ยังมีตราปทระทับนูนของหอรัษฎากรพิพัฒน์หนึ่งตรา (3)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 8800

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 972  Download Blank POST-BID
Royal Will - Copy o Chao Dara Russami's Royal will of 5 pages dated 29 November B.E. 2476. This will has 13 clauses bestowed Her belongings to several persons. Very fine. VF.(1)
พินัยกรรม - สำเนาพินัยกรรมของเจ้าดารารัศมี 5 หน้า ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2476 พินัยกรรมมี 13 ข้อพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้บุคคลต่างๆ สภาพดี น่าสนใจ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 35000

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Will - Official Copy of 6 pages Royal Will of R.S. 125(1906) signed by KING CHULALONGKORN in Siamese on last page and bestowed to Chao Jom Liap for reference on 14 March R.S. 125. Two heavy folded on every page.. Also included letter. Also a letter from The Thai Danu Bank, Limited advising Chao Jom Liap about the 9 annual deposits in total of 180,000Baht. Inspection suggested. (1)
พินัยกรรม - สำเนาพินัยกรรม 6 หน้า พระราชทานให้เจ้าจอมเลียบ ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ในหน้าที่ 6 “จุฬาลงกรณ์” เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ร.ศ. 125 ทุกหน้ามีรอยพับสองรอย นอกจากนี้ยังมีจดหมายของธนาคารไทยทนุ จำกัด กราบเรียน คูจอมเลียบเกี่ยวกับเงินฝากประจำปี 9 รายการ รวมเป็นเงิน 180,000 บาท ควรตรวจสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1388  Download Blank POST-BID
Royal Will - Official Copy of 6 pages Royal Will of R.S. 125(1906) signed by KING CHULALONGKORN in Siamese on last page and bestowed to Chao Jom Manda Erb for reference. Very fine. VF.(1)
พินัยกรรม - สำเนาพินัยกรรม 6 หน้า พระราชทานให้เจ้าจอมมารดาเอิบ ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ในหน้าที่ 6 “จุฬาลงกรณ์” ในปี ร.ศ. 125 สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:15:   unsold

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
1932 “150th Anniversary of Rattankosin” 2st.-1b.(#269-76) complete set of 8 values mounted on paper card with original B&W photograph of King Prajadhipok size 8.5x11 cm. at center below bearing hand signed of H.M. in black ink. Lower right corner bearing handwriting in Thai and English reads “Phya Abhibal Rajamaitri (Thai and English) Siamese Minister” and colourless emboss seal of Royal Siamese Legation Washington D.C. Historic piece. Extremely rare. F.(1)
2475 “ชุด 150 ปี ราชวงศ์จักรี” ราคา 2สต.-1บ.(#269-76) ครบชุด 8 ดวง ปกบนกระดาษการ์ด พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 8.5x11 ซม. ตรงกลางใต้ภาพลงพระปรมาภิไธยด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์ หมึกสีดำ มุมล่างด้านขวามีลายมือเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่านได้ว่า “พระยาอภิบาลราชไมตรี (ไทยและอังกฤษ Siamese Minister” และปั้มนูนตราของสถานราชทูตสยาม กรุงวอชิงตัน ชิ้นประวัติศาสตร์ หายากมากๆ F.(1)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 62000

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 97  Download Blank POST-BID
Photograph - 97.66% gold photograph of H.M. King Bhumibil.On reverse bearing emblem of 50th Anniversary Celebration of H.M.'s Accession to the Throne at center underneath showing Thai wording “97.66 pure gold” and serial number “A28952” and every corner with symbol digit “๙” on tray with pedestal. Size 9x12.5 cm. and housed on acrylic size 14.5x20 cm. and gilted monogram above with wooden stand of 14x8 cm. Original paper box.
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทองคำ 97.66% ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใต้ลงมามีอักษรไทยคำว่า “ทองสุทธิ 97.66” และหมายเลข “A28952” ทุกมุมมีสัญลักษณ์เลข “๙” บนพาน ขนาด 9x12.5 ซม. ติดอยู่บนแผ่นอะคริลิค ขนาด 14.5x20 ซม. ปั้มพระปรมาภิไธยสีทองตรงกลางด้านบน พร้อมแท่นรองไม้ขนาด 14x8 ซม. กล่องกระดาษเดิม น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W Group photograph of 4 gentlemen included Mr. Douglas Fairbanks (second from left), Mr. Tuan Yawaprapas, Thailand first movie narrator and first cartoonist (third from left), Hollywood superstar in Rama VII's reign and other. Size 23x28 cm., housed on The Siam Photo Studio brown cardboard size 35x45 cm. (1)
ภาพถ่าย - ภาพถ่ายหมู่ขาวดำสุภาพบุรุษ 4 ท่าน ประกอบด้วย นายดักลัส แฟร์แบงส์ (ที่สองจากซ้าย) นายต่วน ยาวะประภาษ นักพากษ์หนังและนักเขียนภาพการูตูนคนแรกของไทย (ที่สามจากซ้าย) ดาราฮอลลี่วู๊ดชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 7 และคนอื่น ขนาด 23x28 ซม., ปิดบนกระดาษแข็งสีน้ำตาลของห้างสยามจำลองลักษณ์ ขนาด 35x45 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:18:   unsold

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 416  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Chao Jom Sae Bunnag, the Royal Concubine in King Chulalonkorn, size 8”x12” mounted in wooden frame of 22”x23”. (1)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ เจ้าจอมมารดาแส (สกุลเดิม บุนนาค) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 8”x12” ใส่ในกรอบไม้ขนาด 22”x23” (1)

Auction Result for LOT NO:19:   unsold

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 416  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Chao Jom Sae Bunnag, the Royal Concubine in King Chulalonkorn, size 8”x12” mounted in wooden frame of 22”x23”. (1)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ เจ้าจอมมารดาแส (สกุลเดิม บุนนาค) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 8”x12” ใส่ในกรอบไม้ขนาด 22”x23” (1)

Auction Result for LOT NO:20:   unsold

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 194  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Chao Phraya Ram Rakop, size 19x25 cm., housed in wooden frame of 38x45 cm. (1)
รูปถ่าย - รูปถ่ายขาวดำของเจ้าพระยารามราฆพ ขนาด 19x25 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 38x45 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Ercole Pietro Manfredi (Italian Architect) employed by Siam Government. His works included Ananta Samakhom Throne Hall, Marigadayawan Palace, Baan Norasingham etc. Size 7.25”x11.25” mounted on Norasigha Studio (Court Photographer) cardboard size 12.25”x17.25” and housed in frame of 22”x28.5”. (1)
รูปภาพ - รูปภาพขาวดำ แอร์โกเล เปโตร มันเฟรดี (อิตาลี Ercole Pietro Manfredi) สถาปนิกชาวอิตาลี รับราชการในสยาม มีผลงานต่างๆ เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน บ้านนรสิงห์ ขนาด 7.25”x11.25” ติดบนกระดาษแข็งของห้องฉายานรสิงห์ ขนาด 12.25”x17.25” อยู่ในกรอบขนาด 22”x28.5” (1)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 416  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of His Majesty King Vajiravudh Phra Mongkutklao bearing His handwritng reads “Coronation Day, R.S. 131”, size 8.5x13 cm., housed in grinding glass frame size 15x20 cm. This photograph bestowed on the Coronation Day in R.S. 131 the 3rd year of His reign. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลายพระหัตถ์ “วันฉัตรมงคล ร.ศ. 131” ขนาด 8.5x13 ซม. ใส่ในกระจกเจียรนัย ขนาด 15x20 ซม. พระบรมฉายาลักษณ์นี้พระราชทานในวันฉัตรมงคล ร.ศ. 131 เป็นปีที่ 3 ของรัชกาลพระองค์ (1)

Auction Result for LOT NO:23:   unsold

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of HRH Prince Purachatra Jayakara, the Prince of Kampaengphet. Size 9x14 cm. Upper right corner creased. (1)
ภาพถ่าย - พระฉายาลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ขนาด 9x14 ซม. มุมบนด้านขวามีรอยพับ (1)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 416  Download Blank POST-BID
Photograph - Colour photgraph of King Jigme Keser Namgelwangchuk and his signature inked by himself. Size 9x15 cm., housed in wooden frame size 30x35 cm. Rare. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรทฉยาลักษณ์สีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และพระปรมาภิไธยที่พรองค์ทรงลงพระนามด้วยพระองค์ ขนาด 9x15 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 30x35 ซม. หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 80000   Approx: € 2222  Download Blank POST-BID
Photograph - Reproduction of B&W photograph of King Chulalongkorn and his children, size 22x17 cm., housed in wooden frame size 51x46 cm. Also a book 2004 “CHULALONGKORN POR ROR” of which contents about 9 Royal Visits to various countries including Europe. Hardbound cover size 28.5x28.5 cm. Text in Thai with coloured illustrations. Housed in original box size 34.5x34.5 cm. Nice box. (1+1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรส ขนาด 22x17 ซม., ใส่ในกรอบไม้ขนาด 51x46 ซม. มีเพิ่มหนังสือพิมพ์ในปี 2547 ชื่อ “ตามรอยพระยุคล สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”เนื้อหาเกี่ยวเสด็จประพาสต่างประเทศ 9 ครั้ง รวมทั้งประพาสยุโรป ปกแข็ง ขนาด 28.5x28.5 ซม. ภาษาไทยพร้อมภาพประกอบสี ใส่ในกล่องขนาด 34.5x34.5 ซม. กล่องสวย (1+1)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Photograph - Two albums housed the B&W photograph of Their Majestries the King and Queen and H.R.H. Princess Galyani Vadhina in total of over 160 photographs. Very interesting. (2)
พระบรมฉายาลักษณ์ - อัลบั้มรูป 2 เล่มใส่พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ รวมกว่า 160 ภาพ น่าสนใจ (2)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 86000

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Proxy - Proxy dated 22 February B.E. 2477 by HRH Prince of Kampaengphet on behalf of his daughters to Chao Gavilawonse to manage selling the land and affixed with Revenue - Provisional Issue King Prajadhipok 1baht. Size 8”x13”. Left side with 2 punching holes. Upper left with 2 holes and tied by ribbon. Triple folded but stillvery good condition. VF.(1)
หนังสือมอบฉันทะ- หนังสือมอบฉันทะ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 โดยพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน มอบให้เจ้ากาวิละวงศ์เป็นผู้จัดการขายที่ดิน ผนึกอากรแสตมป์ชุดชั่วคราว พระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ราคา 1 บาท ขนาด 8”x13” ด้านซ้ายเจาะรู 2 รู มุมบนด้านซ้านเจาะรู 2 รูเพื่อผูกเชือก มีรอยพับ 3 รอยแต่สภาพยังดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 29000

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Proxy - Proxy made in B.E. 2477 by Prince and Princess of Chiangmai to Chao Gavilawonse to manage selling the land and affixed with Revenue - Provisional Issue King Prajadhipok 1baht. Size 8”x13”. Left side with 2 punching holes. Upper left with 2 holes and tied by ribbon. Triple folded but stillvery good condition. VF.(1)
หนังสือมอบฉันทะ- หนังสือมอบฉันทะ ปี พ.ศ. 2477 โดยเจ้าผู้ชายและเจ้าผู้หญิงของเชียงใหม่ มอบให้เจ้ากาวิละวงศ์เป็นผู้จัดการขายที่ดิน ผนึกอากรแสตมป์ชุดชั่วคราว พระบรมรูปรัชกาลที่ 7 ราคา 1 บาท ขนาด 8”x13” ด้านซ้ายเจาะรู 2 รู มุมบนด้านซ้านเจาะรู 2 รูเพื่อผูกเชือก มีรอยพับ 3 รอยแต่สภาพยังดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1954 Royal Promotion one Naval Lieutenant to be Naval Lieutenant Commander dated 1 January 1954 and 1959 Royal Promotion same to be Naval Commander dated 1 January 1959. Both signed Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror and countersigned by Field Marshal Por Pibulsongkram Prime Minister at the time and General Thanom Kittikachorn Deputy Prime Minister at the time, respectively. Letter head embossed Garuda in multi-colour, size 9”x14.5”. The first one triple-folded and another unfolded. Both housed in wooden frame 10”x15.5”. Also included 2 lockets one with portrait of Rama VIII and Rama IX and another only Rama IX. Very interesting. (2)
พระบรมราชโองการ - 2497 พระบรมราชโองการเลื่อนยศนายเรือเอกท่านหนึ่งเป็นนาวาตรีทหารเรือ ลงวันที่ 1 มกราคม 2497 และ 2502 พระบรมราชโองการเลื่อนยศนายทหารคนเดิมเป็นนาวาโท ลงวันที่ 1 มกราคม 2502 ทั้งสองฉบับลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.. และจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และพลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ตามลำดับ กระดาษหัวจดหมายแบบครุฑปั้มนูนหลากสี ขนาด 9”x14.5” ใบแรกมีรอยพับ 3 รอย ใบที่สองไม่มีรอยพับ ทั้งสองใบใส่ในกรอบไม้ ขนาด10”x15.5” นอกจากนี้ยังมีล็อกเก็ต อันหนึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 8 และที่ 9 อีกอันหนึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 พระองค์เดียว น่าสนใจ (2)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 17500

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 166  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 7 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order during B.E. 2501-2531 to 2 civilian ladies and 1 civilian gentlemen. One without countersigned, one countersigned by Field Marshal Sarit Thanarat, 3 by Field Marshal Thanom Kittikachorn, 1 by General Kriengsak Chamanan, and 1 by General Chatchai Choonhawan. Decorations involved are Member (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, Member (4th Class) of the Most Exalted Order of the Crown of Thailand, etc. Paper size 25x39 cm. Very fine. Inspection suggested. Average 1,300THB/piece. VF.(7)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการ 7 ใบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2501-2531 สุภาพสตรีพลเรือน 2 ท่าน และสุภาพบุรุษพลเรือน 1 ท่าน ใบหนึ่งไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ใบหนึ่ง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, 3 ใบ จอมพล ถนอม กิตติขจรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, 1 ใบ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, และ 1 ใบ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน เช่น มงกุฏไทย ชั้น 3 ตรีตาภรณ์, มงกุฏไทย ชั้น 4 จัตุรถาภรณ์, เป็นต้น กระดาษขนาด 25x39 ซม. สภาพดีมาก ควรตรวจสอบ เฉลี่ยใบละ 1,300 บาท VF.(7)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed letter No.3/19 dated 6 February B.E. 2500 signed by H.M. King Bhumibol. Contents about bestowed money to Newspaper Reporters Association. Letter head formula of Royal Command in multi-colour AmPown Sathan Throne Hall, size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Small hole on upper left corner and tripled folded. Very interesting. F.(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขาจำนวน 1 ฉบับ ที่ 3/19/ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงินให้สโมสรผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระที่นั่งอัมพรสภาน ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับสามรอย น่าสนใจมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter No. 11/30 dated 30 April B.E. 2504 signed by H.M. King Bhumibol. Contents about bestowing money to Vajiravudh College Alumni Association, The Lions Club of Bangkok, and Foundation for the Deaf. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Klai Kangwon Palace, size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Small hole on upper left corner and triple folded. Few brown stained on the right. Very interesting. F(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 11/30 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2504 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงินให้แก่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย, สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน วังไกลกังวล ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับสามรอย เปื้อนสีน้ำตาลทเล็กน้อยทางด้านขวา น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter No. 15/78 dated 17 August B.E. 2499 signed by H.M. King Bhumibol. Contents about land mortgage. Letter head formula of Royal Command in multi-colour AmPown Sathan Throne Hall, size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Small hole on upper left corner and triple folded. Very interesting. F(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 15/78 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดิน กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระที่นั่งอัมพรสถาน ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับสามรอย น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter No. 31/136 dated 23 September B.E. 2501 signed by H.M. King Bhumibol. Contents about bestowing money to Foundation for the Welfare of the Disabled. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Chitralada Palace, size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Small hole on upper left corner and triple folded. Few brown stained on the right. Very interesting. F(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 31/136 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2501 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงินให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับสามรอย เปื้อนสีน้ำตาลทเล็กน้อยทางด้านขวา น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter No. 31/91 dated 30 September B.E. 2504 signed by H.M. King Bhumibol. Contents about bestowing money to The Youth Association of Thailand. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Chitralada Palace, size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Small hole on upper left corner and triple folded. Brown stained on the right. Very interesting. F(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 31/91 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2504 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงินให้แก่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับสามรอย เปื้อนสีน้ำตาลทางด้านขวา น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter No. 34/97 dated 12 Octber B.E. 2504 signed by H.M. King Bhumibol. Contents about bestowing money to performing charity to Rama V. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Chitralada Palace, size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Small hole on upper left corner and triple folded. Brown stained on the right. Very interesting. F(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 34/97 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2504 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงินเพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับสามรอย เปื้อนสีน้ำตาลทางด้านขวา น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 5600

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter No. 43/46 dated 31 May B.E. 2489 signed by H.M. King Ananda Mahidol. Contents about bestowed money in amount of 5,000 Baht for drawing 2 painting at Wat Benjamaborpit. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Borom Phiman Mansion, size 8”x13”. Signed in Thai read “Ananda Mahidol”. Countersigned by Thawee Boonyaket, minister at the time. Small hole on upper left corner and triple folded. Very interesting. F(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 43/46 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงิน 5,000 บาทเพื่อวาดภาพ 2 ภาพที่วัดเบญจมบพิตร กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระที่นั่งบรมพิมาน ขนาด 8”x13”ลงพระปรมาภิไธย “อานันทมหิดล” รับสนองพระบรมราชโองการโดย ทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีในขณะนั้น มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับ 3 รอย น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Lot of 3 Royal Letters No. 54/69 dated 29 December B.E. 2487 signed by Mr. Pridi Banomyong regent at the time and countersigned by Thawee Boonyaket, minister at the time; No. 27/58 dated 16 July B.E. 2492 and No. 5/10 dated 24 January B.E. 2494 both signed by Rangsit (H.R.H. Prince Rangsit Prayurasakdi) regent at the time. The first two contents about request additional money for paying the publishing of Royal Calendar (Diary) B.E. 2488 and B.E. 2492. Contents of the last one about bestowing money for paying homage to Phra Buddha Chinnarat at Wat Benjamaborpit. All letter written at Royal Villa Council, size 8”x13”. All with small hole on upper left corner and triple folded. Very interesting. F(3)
พระราชหัตถเลขา - กลุ่มพระราชหัตถเลขาจำนวน 3 ฉบับ ที่ 54/69 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2487 ลงนามโดยนายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้น และนายทวี บุณยเกตุ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐมนตรีในขณะนั้น; ที่ 27/58 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และที่ 5/10 วันที่ 24 มกราคา พ.ศ. 2494 ทั้งคู่ลงนามโดยรังสิต (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้น สองฉบับแรกเนื้อหาเกี่ยวกับขอพระราชทานเงินเพิ่มเพื่อจ่ายค่าจ้างพิมพ์ปฏิทินหลวง พ.ศ. 2488 และ พ.ศ. 2492 เนื้อหาฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับขอพระราชทานเงินนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร ทั้งหมดเขียนที่พระที่นั่งราชกรัณยสภา ขนาด 8”x13”ทั้งหมดมีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับ 3 รอย น่าสนใจมาก F(3)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Royal Menu - Gala Dinner offered by Offered by Their Majesties the King and Queen of Thailand in honour of Their Majesties the Yang Di-Pertuan Agong and the Raja Permaisuri Agong Malaysia held at Pratinang Chakri Grand Palace on 19 February 2013 including programme of music to be performed by Royal Thai Navy Orchestra., printed in gold in French. Hard cover, 4 pages, size 9.5x14 cm. Front cover emboss monogram of Their Majesties King and Queen in gilt. Tied with golden silkใ Fine and rare. F.(1)
รายการพระกระยาหาร - กาล่าดินเนอร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ยังดีเปอร์ตวนอากง และพระอัครมเหสี รายา ประไหมสุหรี อากง ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 พร้อมด้วยรายชื่อเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือ พิมพ์สีทองเป็นภาษาฝรั่งเศส ปกแข็ง จำนวน 4 หน้า ขนาด 9.5x14 ซม. หน้าปกพิมพ์นูนสีทองพระปรมาภิไธย ภปร และ สก ผูกด้วยไหมสีทอง สภาพดีและหายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Collection of one dozen illustrated cards “VIEW OF SIAM” by J. Antonio that awarded Silver Medal Hanoi Exhibition, Silver Medal St. Louis Exhibition 1904, Diploma de Collaborateur 1902-1903, and Diploma of Merit Milan Exhibition 1906. Picture included “The King of Siam at Wat Cheng”, “A Bangkok street in high water”, “Record reign procession - About 20,000 school boys marching ijn front of the Palace”, etc. Fine but one card was torn out from album. Very interesting. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ขุดไปรษณียบัตรภาพชื่อ “VIEW OF SIAM” โดย J. Antonio จำนวนหนึ่งโหล ชุดนี้ได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น Silver Medal Hanoi Exhibition, Silver Medal St. Louis Exhibition 1904, Diploma de Collaborateur 1902-1903, และ Diploma of Merit Milan Exhibition 1906 ไภาพประกอบด้วย “The King of Siam at Wat Cheng”, “A Bangkok street in high water”, “Record reign procession - About 20,000 school boys marching ijn front of the Palace” สภาพดีแต่ปรษณียบัตรใบหนึ่งฉีกขาดจากเล่ม น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 19 Red Cross picture postcards, no duplicate, unused. All in very fine condition, very rare. (19)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรกาชาดจำนวน 19 ใบ ไม่ซ้ำกัน ยังไม่ใช้ สภาพดีมากทุกใบ หายากมากในสภาพนี้ (19)

Auction Result for LOT NO:42:   unsold

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 2 picture postcards included portrait of King Rama V and another map of Anam, Siam & Cochin China by Thomas Starling - London, Published for the Proprrietors, by Mr. Bull, Holles, St. Cavendish Square. Fine. F.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 แผ่น ประกอบด้ว พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็ตพระจุลจอมเกล้า และภาพแผนที่ Anam, Siam & Cochin China by Thomas Starling - London, Published for the Proprrietors, by Mr. Bull, Holles, St. Cavendish Square สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:43:   unsold

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 5 incoming picture postcards from Europe in 1904 to same addressee in Bangkok. Every postcard bearing handwriting of HRH Prince Rabhi Phattanasuk The Prince of Ratchaburi who was the sender to Phraya Chakpanee, Justice Ministry. Mostly fault. Inspection suggested. (5)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพขาเข้าจากยุโรปในปี 1904 จำนวน 5 ใบ ถึงบุคคลเดียวกัน ทุกใบมีลายพระหัตถ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ส่ง จ่าหน้าถึงพระยาจักรปาณี กระทรวงยุติธรรม ส่วนใหญ่มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (5)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 7 postcards both unused and used. Unused included Royal Cremation Bangkok, Royal Kathin Procession Bangkok, Temple of the Emerald Buddha, Interior of Wat Borwornivet, etc. Used included picture postcard from Lopburi to Belgium affixed Victory Issue 3st.(#189) overprinted in black and Rama VI Garuda 3st. (#200) tied by LOPBURI cds date illegible. Mostly fine. F.(7)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 7 ใบทั้งยังไม่ใช้และใช้แล้ว ยังไม่ใช้ประกอบด้วย พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรุงเทพฯ, ขบวนกฐินพระราชทาน กรุงเทพฯ, วัดพระแก้ว, ภายในวัดบวรนิเวศ เป็นต้น ใช้แล้ว ไปรษณีบัตรภาพส่งจากลพบุรีไปเบลเยี่ยม ผนึกแสตมป์ชุดวันชัย ราคา 3สต.(#189) ตังพิมพ์ทับสีดำ และชุดปีกครุฑรัชกาลที่ 6 ราคา 3สต. (#200) ประทับตราลพบุรี วันที่อ่านไม่ได้ ส่วนใหญ่สภาพดี F.(7)

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “coins showing Rama VI 1Tical silver coin, etc.” printed in Germany. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “รูปเหรียญกษาปณ์ เหรียญบาทเนื้อเงินรัชกาลที่ 6 และสตางค์รู” พิมพ์ในเยอรมัน ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “Her Majesty Sri Patcharin, the Queen of Siam”. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “สมเด็จพระศรีพัชรินทร่ บรมราชินีนาถ” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 166  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “King Rama VI”. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:48:   unsold

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Picture postcards 1903-39 Lot of 8 included 1. 1906 “Royal Palace” from Bangkok to France, 2. 1922 “Birds eye view from Wat Poh” from Lopburi ro Austria, 3. 1939 “Wat Benchamabopitr” from Bangkok to Argentina. The rest CTO. Mostly fine. F.(8)
2446-82 กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 8 ใบ ประกอบด้วย 1. 2449 “Royal Palace” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส, 2. 2465 “Birds eye view from Wat Poh” ส่งจากลพบุรีไปออสเตรีย, 3. 2482 “Wat Benchamabopitr” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปอาร์เยนติน่า ที่เหลือทำเพื่อการสะสม ส่วนใหญ่สภาพดี F.(8)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Picture psotcard - Lot of 3 picture postcards included 1. “King Chulalongkorn with Elephant flag above”, unused; 2. “King Chulalongkorn in Dresden 24-27 August 1897”, unused; and 3. “(Siam) A Gambling Groupe” from Bangkok to Indochina affixed Wat Jang Issue 5Atts (#98) tied by BANGKOK 2(BDR-02) cds dated 13.6.1907 on reverse bearing BANGKOK 2(BDR-02) transit cds of same date and SAIGON-CENTRAL COCHINCHINE arrival cds dated 17 JUN 07. Fine. (3)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 3 ใบ ประกอบด้วย 1. “ในรัชกาลที่ 5 ณุปธงช้างอยู่ด้านบน” ยังไม่ใช้; 2. “ในรัชกาลที่ 5 ณ เมือง Dresden 24-27 สิงหาคม 1897” ยังไม่ใช้; และ 3. “(Siam) A Gambling Groupe” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปอินโดจีน ผนึแสตมป์ชุดวัดแจ้ง ราคา 5อัฐ (#98) ประทับตรา BANGKOK 2(BDR-02) วันที่ 13.6.1907 ด้านหลังมีตราผ่าน BANGKOK 2(BDR-02) วันที่วันเดียวกัน และตรารับ SAIGON-CENTRAL COCHINCHINE วันที่ 17 JUN 07 สภาพดี (3)

Auction Result for LOT NO:50:   unsold
Found 2793 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th December 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price