LOT NO: 2818    meaning Starting: THB 100000   Approx: € 2777  
”Bracelet” 9 gold bracelets, total weight=89.72 gms.(9)
กำไลทองคำ จำนวน 9ชิ้น น้ำหนักรวม 89.72 กรัม (9)LOT NO: 2819    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 194  
Thai Art: a silver belt with buckle carved with flowers, weight 353 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินแกะลายดอกไม้ น้ำหนัก 353กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2820    meaning Starting: THB 9000   Approx: € 250  
Thai Art: a silver belt with buckle carved with animals in literature and flowers, weight 890 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินแกะลายสัตว์ในวรรณคดีและดอกไม้ น้ำหนัก 890 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2821    meaning Starting: THB 9400   Approx: € 261  
Thai Art: a silver belt with buckle carved with animals in literature, birds and flowers, weight 933 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินแกะลายสัตว์ในวรรณคดีและนกไม้ น้ำหนัก 933 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2822    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 277  
Thai Art: a silver belt with buckle carved with flowers and a silver belt carved with flowers (without buckle) weight 620 & 368 gms., total weight 988 gms., traces of usage with some faults.(2)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินแกะลายดอกไม้ และเข็มขัดเงินแกะลายดอกไม้ (ไม่มีหัวเข็มขัด) น้ำหนัก 620 & 368 กรัม รวม 988 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (2)LOT NO: 2823    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 111  
Thai Art: a silver belt with buckle carved with flowers, weight 397 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินแกะลายดอกไม้ น้ำหนัก 397 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2824    meaning Starting: THB 4400   Approx: € 122  
Thai Art: a silver belt with buckle carved with flowers, weight 405 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินแกะลายดอกไม้ น้ำหนัก 405 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2825    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 138  
Thai Art: a silver belt with buckle carved with flowers, weight 485 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินแกะลายดอกไม้ น้ำหนัก 485 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2826    meaning Starting: THB 5200   Approx: € 144  
Thai Art: a silver belt with buckle carved with flowers, weight 519 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินแกะลายดอกไม้ น้ำหนัก 519 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2827    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 138  
Thai Art: a silver belt with buckle decorated with flowers, weight 492 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินประดับลายดอกไม้ น้ำหนัก 492 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2828    meaning Starting: THB 2600   Approx: € 72  
Thai Art: a silver belt with buckle flower design, weight 256 gms., traces of usage with some faults.(1)
ศิลปะไทย เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดเงินดอกไม้ น้ำหนัก 256 กรัม สภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิ (1)LOT NO: 2829    meaning Starting: THB 4700   Approx: € 130  
”Necklace” 2 silver necklace, L.=40 cm. & 30 cm., weight=75 gms. & 231 gms.(2)
สร้อยคอเงิน จำนวน 2ชิ้น ย. 40 & 30ซม. น้ำหนัก 14.95กรัม(1)